به گزارش نکته آنلاین ؛ در این بازدید که در راستای ارتباط دانشگاه و دانش آموختگان مقطع عالی نظامی ارتش با صنعت برگزار شد، ابتدا به منظور آگاهی و تعامل بیشتر دانشجویان با سختی فرایند تولیدبرق در نیروگاه و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی کلیپ هایی در خصوص معرفی نیروگاه و سختی نگهداری، تعمیرات، بهره […]

به گزارش نکته آنلاین ؛ در این بازدید که در راستای ارتباط دانشگاه و دانش آموختگان مقطع عالی نظامی ارتش با صنعت برگزار شد، ابتدا به منظور آگاهی و تعامل بیشتر دانشجویان با سختی فرایند تولیدبرق در نیروگاه و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی کلیپ هایی در خصوص معرفی نیروگاه و سختی نگهداری، تعمیرات، بهره برداری و تولید انرژی به نمایش در آمد. سپس کارشناسان نیروگاه به تشریح توانمندیها و دستاوردهای کارکنان نیروگاه، موفقیتهای حاصل شده در بخشهای مختلف و پیچیدگی مراحل مختلف تولید انرژی پرداختند.

در پایان دانشجویان ضمن بازدید از تأسیسات نیروگاه بخار و استماع توضیحات کارشناسان از نزدیک با نحوه فعالیت همکاران و مراحل تولیدبرق آشنا شدند.