حسن عنایتی کلیجی در جلسه کشت پاییزه اظهار کرد: هر اقدام موثر در بهره وری در عملکرد گیاه دارای اجزای مختلف است و باید همه آیتم ها به موازات هم رعایت شوند که تولید و عملکرد خوب در زمینه کمی و کیفی ایجاد شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: در کشور میانگین مصرف […]

حسن عنایتی کلیجی در جلسه کشت پاییزه اظهار کرد: هر اقدام موثر در بهره وری در عملکرد گیاه دارای اجزای مختلف است و باید همه آیتم ها به موازات هم رعایت شوند که تولید و عملکرد خوب در زمینه کمی و کیفی ایجاد شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: در کشور میانگین مصرف همه کودها ۱۹۴ کیلوگرم در هکتار است و در مازندران هم باید به این رقم دست پیدا کنیم.

این مسوول خاطرنشان کرد: متاسفانه در استان انجام کشت ها به روزهای پایانی موکول می شود در حالیکه کشت ها باید در زمان نرمال انجام شود.

عنایتی اظهار کرد: خوشبختانه کشت ها به سمت مکانیزه شدن سوق پیدا می‌کند و باید مصرف بذر به درستی انجام شود.

وی همچنین خواستار مدیریت تغذیه محصولات زراعی، رعایت زمان کاشت مناسب، استفاده از ارقام مناسب هر منطقه، ضدعفونی بذور، تامین کودهای مورد نیاز، مبارزه با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز و تامین تسهیلات مورد نیاز برای کاشت به موقع محصولات پاییزه شد.