رزمایش واکسیناسیون دام که بامشارکت قرارگاه محرومیت زدایی پیشرفت و آبادانی سپاه کربلا، بسیج جامعه کشاورزی سپاه شهرستان ساری، اداره دامپزشکی شهرستان ساری و حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع) کیاسر برگزار شد بیش از ۲۳۰۰ راس انواع دام سبک و سنگین واکسینه شدند و بیش از ۲۵۰۰ دوز واکسن انواع طیور نیز بین […]

رزمایش واکسیناسیون دام که بامشارکت قرارگاه محرومیت زدایی پیشرفت و آبادانی سپاه کربلا، بسیج جامعه کشاورزی سپاه شهرستان ساری، اداره دامپزشکی شهرستان ساری و حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع) کیاسر برگزار شد بیش از ۲۳۰۰ راس انواع دام سبک و سنگین واکسینه شدند و بیش از ۲۵۰۰ دوز واکسن انواع طیور نیز بین خانوارهای روستاهای پاجا، کنتا و ولاغوز توزیع شد.