بر اساس این گزارش ؛  با اتمام عملیات خاک برداری از خط ۲ ریلی، فرایند زیرسازی آن از ابتدای مرداد ماه آغاز شد. این پروژه با مشارکت شرکت مدیریت تولیدبرق نکا، شرکت تولید نیروی شهیدسلیمی، راه آهن شمال و شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی منطقه ساری از اواسط تیره ماه سال جاری آغاز […]

بر اساس این گزارش ؛  با اتمام عملیات خاک برداری از خط ۲ ریلی، فرایند زیرسازی آن از ابتدای مرداد ماه آغاز شد. این پروژه با مشارکت شرکت مدیریت تولیدبرق نکا، شرکت تولید نیروی شهیدسلیمی، راه آهن شمال و شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی منطقه ساری از اواسط تیره ماه سال جاری آغاز و براساس برنامه ریزی انجام شده قبل از شروع فصل سرد به پایان خواهد رسید.

ایستگاه سوخت نکا در ۲۲ کیلومتری نیروگاه واقع شده و در زمینه انتقال آب خام و سوخت مایع به نیروگاه نقش حیاتی دارد.

بیش از ۵۰ درصد از سوخت مایع مصرفی نیروگاه از طریق خطوط ریلی به ایستگاه مذکور منتقل و پس انجام فرایند گرمایش و تخلیه توسط نفتکش ها به نیروگاه حمل می شود.