احمد عاشوریان رئیس کمیته امداد شهرستان چالوس اظهار داشت :یکی از ویژگی های مهم نظام اقتصادی کشورها در هم تنیدگی ساختار آموزش و اشتغال آنها است و ارتباط کار و آموزش همواره در برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی همزمان با یکدیگر در نظر گرفته می شود وی افزود : مهارت های انسانی، مالی، اقتصادی، […]

احمد عاشوریان رئیس کمیته امداد شهرستان چالوس اظهار داشت :یکی از ویژگی های مهم نظام اقتصادی کشورها در هم تنیدگی ساختار آموزش و اشتغال آنها است و ارتباط کار و آموزش همواره در برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی همزمان با یکدیگر در نظر گرفته می شود

وی افزود : مهارت های انسانی، مالی، اقتصادی، مسائل بازار و حقوقی از ملزومات و نیازهای اساسی راه اندازی کسب و کار می باشند که آموزش های مهارت کسب و کار با تقویت آنها و شناساندن این ملزومات به مددجویان، بسترسازی کارآفرینی و شروع کسب و کار توسط آنها را به دنبال دارد

عاشوریان تصریح کرد: با همین رویکرد از ابتدای سال تاکنون ۱۹۵ دوره آموزش در سرفصل های مهارت آموزی، پایدارسازی و آموزش مقدماتی کسب و کار برای مددجویان جویای کار اجرا شده است که حدود ۷۰ درصد این دوره های آموزشی منجر به اشتغال گردید.

خاطر نشان می شود: در شهرستان چالوس ۳۰۵۳ خانوار تحت حمایت هستند و از مزایای این نهاد بهره مند
می شوند.