به گزارش نکته آنلاین علی عباسی در جمع خبرنگاران ضمن تایید سلام روانی قاتل سریالی (معروف به کلثوم ) از سوی کارشناسان پزشکی قانونی اظهار کرد: معاینات و مصاحبه‌های دقیق روان پزشکی با متهم به قتل با دقت با حضور کارشناسان و ادله ی ارائه شده از سوی مراجع قضایی و جمع بندی نظریات کارشناسان […]

به گزارش نکته آنلاین علی عباسی در جمع خبرنگاران ضمن تایید سلام روانی قاتل سریالی (معروف به کلثوم ) از سوی کارشناسان پزشکی قانونی اظهار کرد: معاینات و مصاحبه‌های دقیق روان پزشکی با متهم به قتل با دقت با حضور کارشناسان و ادله ی ارائه شده از سوی مراجع قضایی و جمع بندی نظریات کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: قاتل در زمان ارتکاب جرائم و نیز در زمان مصاحبه فاقد هرگونه اختلال روانپزشکی بوده است که می‌توانست اراده یا قوه ی تمیز وی را تحت تاثیر قرار دهد