به گزارش روابط عمومی آب وفاضلاب مازندران، مهندس بهزاد برارزاده با بیان اینکه این اقدام در راستای استفاده بهینه از عواید حاصل از اجرای طرح های فاضلاب در سطح استان و به منظور سرمایه گذاری در بخش تولید کود از لجن تصفیه خانه های فاضلاب انجام می شود، افزود: پس از انجام فاز تحقیقاتی و […]

به گزارش روابط عمومی آب وفاضلاب مازندران، مهندس بهزاد برارزاده با بیان اینکه این اقدام در راستای استفاده بهینه از عواید حاصل از اجرای طرح های فاضلاب در سطح استان و به منظور سرمایه گذاری در بخش تولید کود از لجن تصفیه خانه های فاضلاب انجام می شود، افزود: پس از انجام فاز تحقیقاتی و حصول نتایج مطلوب، قرارداد مطالعات مدیریت لجن تصفیه خانه های فاضلاب استان با مشاور منعقد شد.

وی ادامه داد: پس از تهیه گزارش نهایی و اسناد ارزیابی کیفی و آگهی فراخوان سرمایه گذاران توسط مشاور، این اسناد برای بررسی و تایید نهایی به شرکت مهندسی آبفا کشور ارسال شد که پس از تأیید نهایی از سوی شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور، آگهی فراخوان در روزنامه درج و از سرمایه گذاران دعوت می شود تا در این مزایده شرکت کنند.
مدیرعامل آبفامازندران خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود با اجرای این طرح روزانه حدود ۱۴ تن کود بیولوژیکی جهت استفاده در کشاورزی از تصفیه خانه فاضلاب ساری تولید شود.