به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، نظر به تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدای باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و […]

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، نظر به تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدای باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف مدت سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید.

در ادامه این قانون آمده است: چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع می تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره(۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند. عدم پاسخگویی و استنکاف ازثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود.