مومنی  در نشست با کشاورزان پیشرو استان، این قشر را پیشکسوتان عرصه امنیت غذایی خطاب کرد و افزود حمایت از تولید داخل، جهش تولید و رشد تولید کلید واژه هایی است که مقام معظم رهبری به آن تاکید دارند. سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه اگر قرار است تحول اتفاق بیفتد باید […]

مومنی  در نشست با کشاورزان پیشرو استان، این قشر را پیشکسوتان عرصه امنیت غذایی خطاب کرد و افزود حمایت از تولید داخل، جهش تولید و رشد تولید کلید واژه هایی است که مقام معظم رهبری به آن تاکید دارند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه اگر قرار است تحول اتفاق بیفتد باید توسط جامعه کشاورزان پیشرو، توسعه ظرفیت های دانش بنیان در بخش کشاورزی و بسیج مردمی کشاورزی مازندران رخ دهد، افزود: باید تعداد کشاورزان پیشرو در استان روز به روز بیشتر شود و شاهد تولیدات چشمگیری در این زمینه باشیم.

وی با اشاره به اینکه باید الگوی اقتصادی در شالیکاری عرضه شود، گفت: کشاورزی سنتی تک کشتی سرمایه تولید نیست بلکه همانطور که کشاورزی اولویت اول استان است، باید فعالیت اقتصادی در بخش کشاورزی داشته باشیم.

مؤمنی با بیان اینکه باید راهبرد و راهکاری پیدا کنیم تا کرامت کشاورز مازندرانی حفظ شود، اضافه کرد: امروزه بخش کشاورزی مظلوم ترین بخش کشور است و حق بخش کشاورزی باید ادا شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: زبان کشاورز را فقط کشاورز متوجه می شود و باید با گویش کشاورز با آنان ارتباط برقرار کرد.

این مسوول خاطرنشان کرد: برخی از فعالیت ها را باید به خود کشاورزان واگذار کرد و قطعا کشاورزان پیشرو می توانند این وظایف را شناسایی کرده و به سرانجام برسانند.