روستاهای منطقه هزارجريب گلوگاه و بهشهر واقع در شرق استان مازندران آرامش وصف‌ناپذیر و مناظر بسیار زیبایی دارند.
به گزارش نکته آنلاین؛ روستاهای منطقه هزارجریب گلوگاه و بهشهر واقع در شرق استان مازندران آرامش وصف‌ناپذیر و مناظر بسیار زیبایی دارند.