مدیر جهاد کشاورزی نوشهر از اجرای رزمایش جهادی تخصصی کشاورزی واکسیناسیون دام در این شهرستان خبر داد.

جواد محمودی از اجرای رزمایش جهادی تخصصی کشاورزی و دامپروری نوشهر در بخش کجور شهرستان نوشهر در هفته جهاد کشاورزی خبر داد.