شبکه سراسری برق | نکته آنلاین
واحد ۲ بخار نیروگاه نکا به مدار تولید بازگشت ۲۰ خرداد ۱۴۰۳

واحد ۲ بخار نیروگاه نکا به مدار تولید بازگشت

واحد ۲ بخار نیروگاه نکا با ظرفیت نامی ۴۴۰ مگاوات پس از انجام تعمیرات غیر مترقبه به شبکه سراسری برق کشور پیوست.