مدیریت شهری | نکته آنلاین
امید آفرینی با شتاب اقدامات عمرانی مدیریت شهری دوره ششم چالوس ۱۸ دی ۱۴۰۲

امید آفرینی با شتاب اقدامات عمرانی مدیریت شهری دوره ششم چالوس

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر چالوس گفت: در آینده نوید بخش اقدامات بزرگی در حوزه عمرانی مدیریت شهری دوره ششم چالوس خواهیم بود.