مناطق محروم | نکته آنلاین
پیشتازی شرکت گاز مازندران در بهره وری و تحقق رشد اقتصادی دولت سیزدهم در استان ۰۳ بهمن ۱۴۰۲

پیشتازی شرکت گاز مازندران در بهره وری و تحقق رشد اقتصادی دولت سیزدهم در استان

افزایش گازرسانی به مناطق محروم در دولت سیزدهم، افزون بر افزایش درآمدهای حاصله برای کشور، زمینه را برای پیشتازی شرکت گاز در تحقق رشد اقتصادی استان مازندران در سال جاری فراهم کرده است.