کنگره شهدای مازندران | نکته آنلاین
برگزاری نشست هماهنگی استقبال از کنگره شهدای استان مازندران در گلوگاه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

برگزاری نشست هماهنگی استقبال از کنگره شهدای استان مازندران در گلوگاه

جلسه هماهنگی استقبال از کنگره شهدای استان مازندران در گلوگاه برگزار شد.