یادداشت | نکته آنلاین
ابراهیم ایمان و اخلاق ۱۱ خرداد ۱۴۰۳
یادداشتی به قلم حسین صنعت پور امیری؛

ابراهیم ایمان و اخلاق

حسین صنعت پور امیری در یادداشتی نوشت؛ مردی از کنار ما رفت که حقیقتا ابراهیم بود؛ او ابراهیم ایمان و اخلاق بود.